Please select your page

            KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1.                  Administrator danych osobowych (dalej: Administrator). 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Lis i Partnerzy Adwokaci Przemysław Lis, Krzysztof Lesiak spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 143, (53-439 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191409, NIP: 932972842.

 

2.                  Dane kontaktowe Administratora.

 Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
pod numerem telefonu  71 7985150
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3.                  Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadniony interes.

 a)      Dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne w związku z zawartą umową
o świadczenie usług prawnych w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2368 z późn. zm. dalej jako UPoA) oraz art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

b)      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego w tym z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT oraz informacji VAT_JPK).

c)      Dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, a także praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą.

 

4.                  Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

 Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a)      mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,

b)      kontaktowe: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej (NIP),

c)      dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

d)      dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej,

e)      dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,

f)       dotyczące stanu cywilnego,

g)      pozostałe kategorie danych nie należące do wskazanych powyżej grup, a których przetwarzanie   odbywa się w celach wskazanych w niniejszej Klauzuli informacyjnej.

 

5.                  Przekazywanie danych.

 a)      Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora tj.: dostawcom oprogramowania informatycznego,  księgowo-finansowym, audytorskim i kontrolnym, windykacyjnym, pocztowym
i kurierskim, utylizującym dokumenty.

b)      Dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi prawnej.

c)      Odbiorcami danych osobowych mogą być także współpracujący ze Spółką adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych.

 

6.                  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 Spółka, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (państwa Unii Europejskiej, Lichtenstein, Norwegia, Islandia) lub organizacji międzynarodowej. Spółka może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane przekazywane są do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. 

 

7.                  Zakres przysługujących Państwu praw.

 a      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z ograniczeniami wynikającymi z pkt. 8 i 9 niniejszej klauzuli.

b)      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

c)      Skorzystanie z tych praw realizowane jest poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki wraz z podaniem imienia i nazwiska.

 

8.                  Ograniczenia w zakresie realizacji Państwa praw.

 a)      Ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych oraz prawa do uzyskania kopii danych wynikającego z art. 15 ust. 1 i 3 RODO (art. 16a ust. 1 UPoA).

b)      Ograniczenie stosowania prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wynikającego z art. 18 RODO wyłącznie w zakresie, w jakim realizacja tego prawa nie narusza obowiązku tajemnicy zawodowej przez adwokata (art. 16a ust. 1 UPoA).

c)      Ograniczenie stosowania obowiązku wynikającego z art. 19 RODO, czyli powiadomienia przez Administratora o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania wyłącznie w zakresie, w jakim realizacja tego prawa nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez adwokata (art. art. 16a ust. 1 UPoA).

 

9.                  Wyłączenie prawa do sprzeciwu.  

 a)      W przypadku Państwa danych osobowych pozyskanych przez adwokata w związku z udzieleniem pomocy prawnej nie stosuje się art. 21 ust.1 RODO (prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) co wynika z art. 16a ust. 2 UPoA.

b)      Wyłączenie prawa do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata jest uzasadnione ze względu na ważne cele leżące w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego  oraz w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego (art. 23 ust. 1 lit.e, f RODO).

 

10.              Zachowanie tajemnicy adwokackiej wobec organu nadzorczego.

 Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie ustaje w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych od adwokata w związku z udzieleniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 16b UPoA
w zw. z art. 90 ust. 1 RODO).

 

11.              Okres przechowywania danych.

 a)      Po upływie 10-letniego okresu przechowania danych osobowych zebranych
w trakcie trwania postępowań prowadzonych w ramach wykonywania zawodu,
dane osobowe zarówno w formie papierowej jak i w systemie informatycznym zostaną przez adwokata usunięte (art. 16c ust. 1 pkt 2 lit.c UPoA w zw. z art. 5 ust. 1 lit.e RODO). Udokumentowanie tych czynności nastąpi w formie protokołu.

b)      10-letni okres przechowywania danych osobowych zebranych w związku
z postępowaniami stosuje się odpowiednio do danych zebranych w ramach świadczenia pomocy prawnej niezwiązanej z postępowaniami.

c)      Za koniec okresu przechowywania danych osobowych uznaje się koniec roku,
w którym zakończyło się postępowanie, podczas którego dane zostały zgromadzone. Za moment zakończenia takiego postępowania uznaje się zakończenie pracy przez adwokata nad daną sprawą (zakończenie świadczenia usługi w zakresie danej sprawy dla danego klienta). Kryterium prawomocności rozstrzygnięcia nie jest tutaj decydujące.

d)      Za koniec okresu przechowywania danych osobowych w ramach świadczenia pomocy prawnej niezwiązanej z postępowaniem, podczas którego dane zostały zgromadzone, uznaje się koniec roku, w którym nastąpiło zakończenie pracy przez adwokata nad daną sprawą (zakończenie świadczenia usługi w zakresie danej sprawy dla danego klienta).

e)      W przypadku niezawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

 

  1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach i niepodania.

 a)      W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym (obligatoryjnym).

b)      W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO, w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz spółki przez dostawców takich usług oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO obowiązek podania danych jest wymogiem umownym jednak niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

 

  1. Informacja o nieprofilowaniu.

 Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
(bez udziału człowieka), a dane osobowe nie są profilowane.

 

 

 

 

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Nie pamiętasz hasła? |  Nie pamiętasz nazwy?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×